Vse cene so z DDV |

TOILETTENOL BOUQUET ROYAL- toaletno olje, 1 liter

Koda izdelka: 94310B
Cena: 10,76 €
NA ZALOGI: 8
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 10,76 €
Od 12 10,19 €
Od 60 9,63 €
Odišavi, za močno obremenjene toaletne prostor v gastronomiji. Že po nekaj sekundah delovanja se opazi uničenje smrada.
  • visok koncentrat z dolgotrajnim delovanjem
  • za negovanje toaletnih prostorov v gastronomiji
  • vonj vrtnice
Doziranje: 2 - 3 brizge olja brizgnemo v straniščno školjko, pisoar ali na ploščice.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Količina: 1 liter

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev