Vse cene so z DDV |

Nevtralizator dima in vonjav AIRGUARD KITCHEN 250 ml

Koda izdelka: 99359
Cena: 8,39 €
NA ZALOGI: 8
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 8,39 €
Od 12 7,80 €
Airguard® Kitchen je poseben izdelek, ki nevtralizira vonjave vseh spojin, ki jih najdemo v naravi, kuhanju, pri pleskanju, smrdljivih hlapnih snoveh, ki izhajajo iz razmnoževanja bakterij ... itd. Zajema vse vonje, ki jih lahko občutimo v tem specifičnem okolju, osveži zrak in pusti prijeten vonj.
Idealno za javna mesta, območja s hrano, menze, restavracije, kuhinje, šole, avtobuse ... itd.


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/ 122°F.
P501 Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.

Vsebina: 250 ml

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev