Vse cene so z DDV |

BC SEPT nova - razkužilo vodoodpornih površin, 10L

Koda izdelka: 94204
Cena: 46,69 €
NA ZALOGI: 8
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 46,69 €
Od 10 44,03 €
BC SEPT NOVA je tekoči proizvod za dezinfekcijo površin, odpornih na alkohol, v velikih kuhinjah in živilski industriji. Primeren je zlasti za delovne in druge površine, aparate, manjše kuhinjske stroje, rezalne plošče, steklene površine itd. 
Je učinkovit proti bakterijam in plesnim. Brez vonja.


• Omejena vrednost virucidov EN 14476 - 30 min (HBV, HCV, HIV, H5N1, H1N1).
• baktericidni v skladu s EN 13697 - 5 min. • Levurocidi v skladu s EN 13697 - 15 min.​


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

    JEDKO      NEVARNO


H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo
ali prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.


Volumen: 10 litrov
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev