Vse cene so z DDV |

GSM 14 - za strojno pomivanje posode - trda voda, 14 kg

Koda izdelka: 94210
Cena: 78,20 €
NA ZALOGI: 24
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 78,20 €
Od 10 73,86 €
Od 30 69,52 €
Od 60 65,17 €
GSM 14 je primeren za vse industrijske pomivalne stroje. Čisti močno in zelo učinkovito tudi pri posušenih ostankih hrane. Uporablja se pri trdi vodi. Ni primerno za aluminij!
Doziranje: 2-3 g/L vode (trdota vode več kot 14º dH) pri trdi vodi

pH vrednost: 14

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:


Nevarno

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Vsebuje: Kalijev hidroksid

Količina: 14 kg (10 litrov)

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev