Vse cene so z DDV |

GSM 16 - za strojno pomivanje posode - zelo trda voda, 14 kg

Koda izdelka: 94211
Cena: 94,67 €
NA ZALOGI: 3
Količina:
  Kos
GSM 16 je primeren za vse industrijske pomivalne stroje. Čisti močno in zelo učinkovito tudi pri posušenih ostankih hrane. Uporablja se pri zelo trdi vodi. Ni primerno za aluminij!
Doziranje: 2-3 g/L vode (trdota vode veè kot 14º dH) pri zelo trdi vodi

Pakiranje: 14 kg

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:


Nevarno

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Vsebuje: Kalijev hidroksid

Količina: 14 kg (10 litrov)

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev