Vse cene so z DDV |

PRO-220 1L - premaz za vsa vodoodporna tla

Koda izdelka: 94173
Cena: 7,31 €
NA ZALOGI: 7
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 7,31 €
Od 12 6,92 €
PRO 220 je sredstvo na bazi polimerov. Lahko se uporablja kot premaz ali kot sredstvo za redno vzdrževanje vseh vodoodpornih površin. Ne drsi in ima zelo dobro odpornost proti vodi ali vlažni umazaniji. Premaz ustvari proti umazaniji odporen sloj, ki je dolgo obstojen. Priporočljiv za obremenjena tla.
Doziranje: - osnovno nanašanje: nerazredčen
                    - vzdrževalno čiščenje: 60 - 80 ml / 8 L vode 
                    - čiščenje: redčenje z vodo 1:5 (200 ml / 1 L vode)
 
pH vrednost: 9

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
P280 Nositi Zašcita oci.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
EUH208 Vsebuje Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7] in
2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1); Zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on
[EC št. 247-500-7] in 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1). Lahko povzroči
alergijski odziv.

Količina: 1 liter

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev