Vse cene so z DDV |

FUSSBODENGRUNDREINIGER 1L - zelo močno čistilo za tla

Koda izdelka: 94159
Cena: 4,01 €
NA ZALOGI: 22
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 4,01 €
Od 12 3,79 €
Od 60 3,59 €
Od 120 3,38 €
  
Temeljito čistilo za efektno čiščenje vseh vodo odpornih tal. Odstrani maščobno, oljno umazanijo s PVC, kamnitih, keramičnih in laminatih tal. Odlično deluje tudi na močno umazanih ploščicah v delavnicah. Zelo malo se peni in je primerno tudi za strojno čiščenje. 
Doziranje: 50 - 100 ml / 8 litrov vode

pH vrednost: 12

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO


H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito
za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško
pomoč/oskrbo.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Količina: 1 liter

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev