Vse cene so z DDV |

Gorljiva pasta BIO ETANOL GEL 230 ml

Koda izdelka: 32102
Cena: 1,37 €
NA ZALOGI: 1731
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 1,37 €
Od 72 1,31 €
Od 360 1,26 €
Od 720 1,22 €
Gorljiva pasta ETANOL GEL za chefing posode
  • Gorljivost: vsaj 3 ure
  • Maksimalna temperatura: 94oC
  • Gel ne vsebuje zračnih kroglic - se ne razprši
  • Ni eksplozivno
  • Brez vonja
  • Brez dima
  • Čisti moder plamen - brez saj ( vaša posoda ostane čista )
  • Vsebuje BIO ETANOL
UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi - v skladu z Uredbo 1272/2008/EC:
Vnetljive tekočine 2, H224 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Draženje oči 2, H319: Povzroča hudo draženje oči.

2.2 Elementi etikete - v skladu z Uredbo 1272/2008/EC:
Znak za nevarno

Opozorilna beseda: Nevarno
Vsebuje: /
Stavki o nevarnosti: 
H224 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi
H319: Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki: P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje se uporabi … P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
Dodatne informacije o nevarnosti:  /

2.3 Druge nevarnosti:
Ta material se lahko vname zaradi vročine, isker, plamenov ali drugih virov vžiga (npr statične elektrike, luči, mehansko / električno opremo, in elektronskih naprav, kot so mobilni telefoni, računalniki, kalkulatorji, in pozivnike, ki niso bili certificirani kot varni).

Vsebina: 230 ml

Pakiranje v kartonu: 72 x 1 kos

Količina: 1 kos

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev