Vse cene so z DDV |

FS 155 1L - čistilo za temeljito čiščenje sanitarij na bazi fosforne kisline

Koda izdelka: 94340
Cena: 5,20 €
NA ZALOGI: 11
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 5,20 €
Od 12 4,92 €
Od 60 4,65 €
FS 155 prinese v kopalnico in stranišče higiensko čistočo. FS 155 z lahkoto čisti ploščice na zidu in tleh, toaletno školjko, pisoarje, kad in armature.Učinkovit proti madežem apnenca, urinskega kamna in svežega rjavenja. Primerno tudi za temeljito čiščenje aluminijastih površin.
  • odstrani madeže apnenca
  • tudi za občutljive površine
  • s svežim vonjem
  • polepša material
Doziranje: 40 - 80 ml na 8 litrov hladne vode

pH vrednost: 1

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO


H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko in zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo
ali prho.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Količina: 1 liter

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev