Vse cene so z DDV |

TAUCHREINIGER prašek 5 kg - čistilo za pribor

Koda izdelka: 942735
Cena: 26,79 €
NA ZALOGI: 9
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 26,79 €
Od 10 25,30 €
Od 20 23,81 €
Od 40 22,33 €
Uporablja se kot dodatek v vse pomivalne stroje ali kot ročno čiščenje na osnovi potapljanja v korito. Za temeljito čiščenje porcelana, pribora in plastike. Odstrani vso nakopičeno umazanijo in ustvari nov sijaj. 
  • uporabno za ročni ali strojni postopek
  • zelo učinkovito
  • varčno pri uporabi
  • za higiensko čistočo
Doziranje: 10g / liter sveže vode. 

pH vrednost: 13

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Količina: 5 kg

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev