Vse cene so z DDV |

ROHRREINIGER tekočina 14 kg - čistilo za odtoke

Koda izdelka: 94226
Cena: 58,69 €
NA ZALOGI: 6
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 58,69 €
Od 15 55,44 €
Od 30 52,18 €
Od 60 48,92 €
Samostojno čisti vsak odtok, odtoke v pomivalnem koritu, umivalniku in kopalni kadi. Zamrznjene odtoke lahko z Rohrreiniger praškom z lahkoto odmrznemo. Razkroji maščobo, lase in vsako trdovratno nakopičenje v posebno pogostih objektih.
  • gospodarno pri uporabi
  • visok koncentrat
Doziranje: 50 ml na liter hladne vode in ga vlijemo v odtok.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO


H290 Lahko je jedko za kovine.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Količina: 14 kg (10 litrov)

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev