Vse cene so z DDV |

SILBERTAUCHBAD 5L - čistilo za srebrni pribor

Koda izdelka: 942741
Cena: 32,00 €
NA ZALOGI: 2
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 32,00 €
Od 15 30,22 €
Od 30 28,44 €
Od 60 26,67 €
Čisti tudi močno umazani pribor, lonce, pladnje, vrčke za čaj ali pijačo in nakit iz srebra ter posrebrene površine.
  • postopek potopitve
  • po čiščenju samo sperite - gotovo!
  • varčno pri uporabi
  • večkrat uporabna raztopina
pH vrednost: 1

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H351 Sum povzročitve raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).
H361D Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka (navesti posebni učinek, če je znan; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P405 Hraniti zaklenjeno.

Vsebuje: Tiosečnina alkohole

Količina: 5 litrov

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev