Vse cene so z DDV | |

Razkužilo za roke LEOCID P7 3 x 1000 ml + črpalka

Koda izdelka: 94227
Cena: 37,73 €
Količina:
Tekoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola za razkuževanje rok. Hitro in učinkovito deluje proti širokemu spektru bakterij, virusov in gliv ter s tem zagotavlja visoko stopnjo higiene. Vsebuje 70% alkohola.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:
     

NEVARNO       POZOR

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vsebina:  3 x 1000 ml

+ 1 x črpalka


 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev